Finansowanie

Odnawialne źródła energii już obecnie spłacają się same, jednak rentowność inwestycji można poprawić korzystając z licznych programów wsparcia ze środków krajowych i unijnych. Dotacje dystrybuowane są przez liczne instytucje , gminy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze wojewódzkie, banki .

Poniżej przedstawiamy kilka najbardziej powszechnych form dotacji. SZANOWNY KLIENCIE JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY UZYSKANIEM DOTACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. ROZEZNAMY MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI DLA TWOJEJ INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII.

Ważne!  Naszym klientom proponujemy atrakcyjny kredyt Alior Banku Eko - Raty. Przeznaczenie to finansowanie zakupu i montażu wszelkich instalacji i urządzeń z branży OZE  - fotowoltaiki, pomp ciepła, kolektorów słonecznych itd.

ATRAKCYJNE WARUNKI KREDYTOWANIA:

 • uproszczona procedura kredytowa,
 • brak konieczności wnoszenie wkładu własnego,
 • bez prowizji,
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • okres kredytowania do 120 miesięcy.

Wszelkie formalności przeprowadzane są przez naszą firmę u klienta.

 

 

Poniżej przeczytasz o programach:

p. 1. Prosument – Klienci indywidualni , spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, samorządy terytorialne.
p. 2. Pożyczki WFOŚiGW z umorzeniem - Przedsiębiorcy
p. 3. Ryś - Klienci indywidualni , spółdzielnie, organizacje pozarządowe.
p. 4. Bocian – Przedsiębiorcy
p. 5. Dotacje z EBOiR – Przedsiębiorcy
p. 6. Preferencyjny kredyt na zakup i budowę Instalacji OZE w celu wykorzystania taryf gwarantowanych FIT – Osoby fizyczne, przedsiębiorcy.


P. 1. Prosument – klienci indywidualni, spółdzielnie ,wspólnoty mieszkaniowe, samorządy terytorialne.

Program „PROSUMENT” , to dotacje z środków krajowych z NFOŚiGW dystrybuowanych przez Wojewódzkie fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wybrane banki obecnie Bank Ochrony Środowiska.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Więcej na stronie NFOŚiGW link: www.nfosigw.gov.pl/

 

P. 2. Pożyczki WFOŚiGW z umorzeniem – Przedsiębiorcy

W każdym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – prowadzone są programy wsparcia dla przedsiębiorców ( firm ) chcących sfinansować budowę odnawialnych źródeł energii. Programy te różnią się w szczegółach, jednak co do zasady oferują one :

 • pożyczkę w wysokości 85 – 70% wartości kosztów kwalifikowanych ( udział własny 15 – 30% )
 • preferencyjne oprocentowanie pożyczki od 1 – 4,5%
 • okres pożyczki do 15 lat,
 • możliwość umorzenia pożyczki w wysokości 10 – 40% ( co stanowi faktyczna dotacja dla przedsiębiorcy)

Napór wniosków o dofinansowanie trwa w trybie ciągłym.

ZAPYTAJ NAS O DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WFOŚIFW W TWOIM WOJEWÓDZTWIE!

PRZYKŁADOWE ZASADY PROGRAMU ŚLĄSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH:

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki i dotacji może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych w zależności od uzyskanego efektu ekologicznego oraz możliwości finansowych Funduszu, z czego dotacja może wynieść maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych. Finansowanie może być przeznaczone na następujące inwestycje:

 • Pompy ciepła i kolektory słoneczne – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych
 • Instalacje fotowoltaiczne - dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych

Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,95 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki nie może być krótszy niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat od daty zakończenia zadania, w tym możliwy jest maksymalnie 12 miesięczny okres karencji, a spłata pożyczki może rozpocząć się najwcześniej 3 miesiące po terminie zakończenia zadania.

Pożyczka może być częściowo umorzona do wysokości: 40% . Warunki umorzenia pożyczki:

 • zadanie dofinansowane pożyczką zostało zrealizowane w terminie umownym i rozliczone zgodnie z zawartą umową;
 • zaplanowane efekty ekologiczne i rzeczowe zostały osiągnięte w terminach określonych w umowie;
 • dokonano terminowej spłaty co najmniej 50 % wykorzystanej pożyczki, przy czym wcześniejsza spłata pożyczki nie upoważnia pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie;
 • pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze zobowiązań na rzecz Funduszu.

Więcej informacji pod linkiem: www.wfosigw.katowice.pl/

 

P.3. RYŚ

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły, związki wyznaniowe), wykorzystywany na cele mieszkaniowe, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej nieruchomości.

Na co przeznaczone jest dofinansowanie

Dofinansowanie oferowane w programie Ryś obejmuje wykonanie prac termoizolacyjnych, modernizację instalacji wewnętrznych i wymianę źródeł ciepła.

Finansowane są następujące prace remontowe:

Grupa I. Prace termoizolacyjne

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych;
 • Ocieplenie dachu / stropodachu;
 • Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
 • Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej.

Grupa II. Instalacje wewnętrzne

 • Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła;
 • Instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Grupa III. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

 • Instalacja kotła kondensacyjnego;
 • Instalacja węzła cieplnego;
 • Instalacja kotła na biomasę;
 • Instalacja pompy ciepła;
 • Instalacja kolektorów słonecznych.

Beneficjent będzie miał możliwość decyzji co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, wybierając realizację jednego lub kilku elementów, przy zachowaniu właściwej kolejności prac. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją;

 • kredyt / pożyczka preferencyjna wraz z dotacją udzielana będzie łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
 • ocena energetyczna i dokumentacja projektowa finansowana jest w całości z dotacji;
 • dotacja do prac remontowych wynosi 20% lub 40% dofinansowania (dla źródeł OZE - 15% po 2016 r.);
 • termoizolacja niektórych pojedynczych elementów budynków (tj. okien, podłogi) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu / pożyczki; alternatywnie Beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia źródeł ciepła;
 • dla każdego rodzaju wykonywanych prac określono minimalny wymagany standard techniczny;
 • określono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju prac remontowych;
 • łączne koszty kredytu / pożyczki: do 4% w pierwszym roku i do 2,5% w kolejnych latach kredytowania;
 • maksymalny okres finansowania kredytem / pożyczką: 15 lat;
 • maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia: 36 miesięcy;
 • dla jednego budynku możliwe jest więcej niż jedno dofinansowanie w ramach programu.

Więcej na stronie NFOŚiGW link: www.nfosigw.gov.pl/